นายมนัสพงษ์  เต็มอุดมทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพลินทิพย์    วิระคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน